RETNINGSLINJER FOR LEJE AF LOKALER

1. Følgende almindelige vilkår gælder for det selskabsarrangement (herefter blot arrangementet), der aftalt og bekræftet ved den skriftlige reservation og/eller ordrebekræftelse, som foreligger mellem Send Flere Krydderier (SFK) og ordregiver (herefter Gæsten).

1.1 Alle øvrige vilkår aftalt skriftligt mellem SFK og Gæsten gælder tillige for arrangementet. Såfremt der skriftligt er aftalt særlige vilkår, der måtte fravige nærværende almindelige vilkår, gælder det anførte i de særlige vilkår.

2. Gæsten skal inden 7 dage fra SFK’s skriftlige bekræftelse af arrangementet indbetale 1.500 kroner i depositum. Betales depositummet ikke rettidigt, er SFK berettiget til at anse aftalen om arrangementet for bortfaldet og arrangementet for aflyst.

2.1 Depositum fratrækkes den endelige afregning og tilbagebetales således helt eller delvist ved rettidig afbestilling.

3. Afbestilling fra Gæstens side kan rettidigt senest ske skriftligt inden fire uger inden datoen for afviklingen af arrangementet. Herved tilbagebetales det fulde depositum. Gæsten mister sit depositum på 1.500 kr. ved afbestilling af arrangementet når der er mindre end 4 uger til planlagt afholdelse.

3.1 Ved afbestilling eller reduktion af deltagertallet på mere end 10 procent til og med 6 døgn før afvikling af arrangementet kan SFK kræve en godtgørelse, der svarer til 50 procent af prisen for de afbestilte ydelser.

3.2 Ved afbestilling eller reduktion af deltagertallet på mere end 10 procent senere end 6 døgn før afviklingen af arrangementet kan SFK kræves en godtgørelse, der svarer til 75 procent af prisen for de afbestilte ydelser.

3.3 Mod forevisning af regning kan SFK endvidere kræve, at Gæsten betaler for ydelser, der ikke kan afbestilles uden beregning, f.eks. leje af musikanlæg, indkøb af dekorationer eller madvarer, se hertil pkt. 3.5.

3.4 Ved manglende fremmøde (”no show”) skal Gæsten betale den fulde pris for hele arrangementet til SFK samt udgifter i medfør af pkt. 3.3.

3.5 SFK har til enhver tid lov til at søge eventuelt tab ved afbestilling efter pkt. 3.1 og 3.2 eller no show efter pkt. 3.4 dækket til anden side. Såfremt SFK stiller krav om betaling i medfør af pkt. 3.1 – 3.4 kan Gæsten kræve dokumentation for, at tabet, helt eller delvist, ikke er dækket fra anden side.

3.6. Ved helt ekstreme forhold uden for parternes kontrol (force majeure) samt strejke og lockout kan afbestilling/aflysning fra begge sider ske vederlagsfrit.

4. I tilfælde af aflysning fra SFK kan Gæsten kræve at blive holdt skadesløs for samtlige dokumenterede ekstraomkostninger.

5. Mad og drikke købes af Send Flere Krydderier. Med mindre andet er aftalt, er det ikke tilladt at medbringe egen mad – eller drikkevarer.

6. Vinduer og døre ud til gården skal være lukket kl. 21.

7. Drikkevarer må ikke medbringes udenfor Spiseriet efter kl. 21. Dette i henhold til lukkeloven.

8. Der må spilles livemusik indtil kl. 23.30. Der må spilles musik via Send Flere Krydderiers anlæg indtil kl. 02. Spiseriet skal være forladt senest kl. 02.30.

9. Gæsten er ansvarlig for, at deltagerne i arrangementet følger alle anvisninger, som SFK’s personale giver under arrangementet. Anvisninger kan f.eks. gå på lukning af døre- og vinduer ud til gården, justering af lydniveauet eller at deltagerne skal forlade lokalerne. Som arrangør er SFK ansvarlig for den sikre afvikling af arrangementet og forbeholder sig derfor også retten til at bortvise deltagere fra arrangementet, hvis deres opførsel eller tilstedeværelse skønnes at udgøre en risiko for sikkerheden. Dette skøn, samt øvrige skøn vedrørende anvisninger, foretages alene af personalet og er ikke til diskussion under arrangementets afholdelse.

9.1 SFK forbeholder sig retten til at aflyse den resterende del af arrangementet, såfremt deltagerne, herunder Gæsten selv, nægter at følge personalets anvisninger. Gæsten vil i så fald ikke være berettiget til at få kompensation for den aflyste del af arrangementet. Der kan efterfølgende reklameres over personalets anvisninger og deres eventuelle konsekvenser for arrangementet i medfør af næste pkt.

10. Såfremt Gæsten ønsker enten at reklamere over arrangementet eller rejse krav om godtgørelse, skal Gæsten underrette SFK skriftligt om dette snarest muligt og senest 10 hverdage efter, at arrangementet er eller skulle have fundet sted.

11. Enhver tvist vedrørende arrangementet skal afgøres efter dansk ret. Dansk rets udfyldende regler er gældende for vilkår, der ikke er reguleret i parternes aftale. Dansk rets regler om værneting er gældende.

12. Tvister kan indbringes for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme, (http://hrt-ankenaevn.dk/)